Others

 
Nan Yin:

1. Siong Leng Musical Association (湘灵音乐社)

 

2. Traditional Southern Fujian Music Society(新加坡传统南音社)

 

Puppet show:

1. Xin He Ping Jia Li Xi Ban(新和平加礼戏班)

 

 

Others:

1. Dong Fang Yi Shu Zhong Xin(东方艺术中心)

 

2. Jin Xiu Art Centre(锦绣艺术中心)

     Contact Person:Zhuang Hai Ning  Contact No.:9168 9778

3. Singapore Chinese Opera Museum(新加坡华族戏曲博物馆)

 

4. TAS Theatre Company Singapore(新加坡艺术之家)

 

5. Xian’s Musical Place(艺煊音乐制作)

 

6. Xing Yu Yi Shu Zhong Xin(星语艺术中心)