Home About Us Board of Directors

Board of Directors

 

Founding Chairman: David Lum

 

Chairman:

                    

                            Lim Fang Hua 

Members: 

                       

                        Ang Mong Seng                  Kang Gim Seng              Lim Huan Chiang 

                          

                          Tan Yoke Han                   Low Hee Tang