Beijing Opera

1. Leling Beijing Opera Troupe(乐龄京剧团 )

 

2. Ping Sheh Singapore(新加坡平社 )

 

3. Tian Yun Beijing Opera Society (天韵京剧社)

     Contact Person:Loo Teck Ming  Contact No.:9730 5592  Website:tianyun